స్పందన

Sapandana  Status

స్పందన – ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లో ఏ శాఖకు సంబంధించిన అర్జీ సమస్య గురించి సంబంధిత శాఖకు పంపవచ్చును. సంభందిత వారి అర్జీ తగు చర్య కోసం సంభందిత అధికారులకు పంపబడుతుంది. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక – 1902 ( టోల్ ఫ్రీ ) కు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా (24×7) కాల్ చేసి తమ అర్జీ స్థితిని తెలుసుకోవచ్చును.

Click Here For Spandana Website

Spandana
One-Stop public grievance redressal platform for the citizens of Andhra Pradesh. The grievances can be registered from various sources viz. GSWS, 1902 Call Center, Mobile App, Web Application, Collectorate grievance day (Spandana Monday).
1902 – Spandana Call Center for general grievances
Dedicated Call Center for all the public grievances including Navaratnalu scheme related grievances. A 24/7 Call Center
working 365 Days a year.
14500 – Call Center for sand & excise related grievances
Dedicated Call Center to register the complaints related to sand and excise. A 24/7 Call Center working 365 Days a year.
14400 – Call Center for corruption related grievances A dedicated 24/7 Call Center to register the complaints
1907 – Call Center for YSR Rythu Bharosa grievances
A dedicated 24/7 Call Center to register the complaints related to Rythu Bharosa and agriculture.related to corruption or bribe. The citizen details are kept confedential and will never be disclosed.
Visit to Grama/WardSachivalayam
Citizens can visit Grama/Ward Sachivalayam to register the grievances througn Spandana portal with the help from Digital Assistant.

CHECK YOUR COMPLAINT STATUS

Updated: November 16, 2020 — 6:56 am
SnehaJobs.com © 2022 All Rights Reserved
You cannot copy content of this page